Ajoparametrien vakiointi tuotannon ohjauksen hallinnassa

Vakioitu ajoikkuna on keskeisessä asemassa tuotantoprosessin tehokkuuden ja tuotelaadun parantamisessa sekä kustannusten vähentämisessä. Jos prosessin ajoparametreja pystytään vakioimaan, niin se helpottaa tuotantoprosessin hallintaa ja ohjausta.

Miksi tuotantoprosessin ajoparametrien vakioinnilla on merkitystä tuotannon ohjauksessa?

Ajoparametrit ovat tuotantoprosessin muuttujia tai asetuksia, jotka vaikuttavat prosessin suorituskykyyn. Niitä voidaan säätää ja hallita tarpeen mukaan. Parametreja ovat esimerkiksi nopeudet, lämpötilat, paineet, virtaukset jne. Vakioidut ajoparametrit tarkoittavat ennalta määrättyjen arvojen käyttämistä prosessin ohjauksessa. Tämä vähentää prosessin vaihtelua ja parantaa tuotelaatua. Lisäksi se auttaa optimoimaan tuotantolinjan nopeuden ja tuottavuuden, mikä johtaa parempaan tuotannon tehokkuuteen ja alhaisempiin kustannuksiin. Ajoparametrien standardointi voi myös auttaa tunnistamaan ja korjaamaan tuotantoprosessin ongelmia. Jos jokin ajoparametri poikkeaa normista, se voidaan korjata ennen merkittävien vahinkojen syntymistä. Näiden parametrien jatkuva seuranta ja tarvittava säätö auttavat optimoimaan prosessia, vähentämään hukkaa, lisäämään tuottavuutta ja parantamaan laatua.

Tuotantoprosessin ajoparametrien vakioiminen vaatii huolellista suunnittelua, johon kuuluvat tärkeät toimenpiteet:

 • Tunnista prosessin keskeiset ajoparametrit, kuten nopeus, paine, lämpötila jne.
 • Käytä oikeita ja luotettavia mittauksia, jotta voit seurata parametreja tarkasti.
 • Seuraa parametreja jatkuvasti varmistaaksesi, että prosessi pysyy vakiona.
 • Kouluta henkilökuntaa tunnistamaan ja seuraamaan ajoparametreja ja ohjeista heitä toimimaan poikkeamien varalta.
 • Jatkuva seuranta ja parantaminen auttavat optimoimaan prosessin ja löytämään mahdollisia keinoja parantaa sen tehokkuutta ja laatua.

Vaikutukset prosessin tehokkuuteen ja kustannuksiin

Myös tuotantoprosessin eri vaiheiden, aikojen ja aikataulujen standardointi on olennaista. Tämä tarkoittaa, että tietty aika varataan tiettyyn työvaiheeseen, ja prosessin vaiheet suoritetaan samassa järjestyksessä kuin aikaisemmin. Standardointi pyrkii tekemään tuotantoprosessista mahdollisimman tehokkaan ja ennustettavan. Prosessin ohjausparametrien vakiointi tuo monia merkittäviä etuja tuotannonohjaukselle. Yksi tärkeimmistä eduista on, että tuotanto sujuu kitkattomasti ja tuotteet ovat aina samanlaatuisia ja valmistuvat samassa ajassa. Tämä mahdollistaa tarkan toimitusaikojen lupaamisen tuotteille ja tuotannon suunnittelun ennustettavasti. Toinen tärkeä etu on, että vakioinnilla voidaan minimoida tuotantoprosessin keskeytyksiä ja korjauskustannuksia, jolloin tarpeettomat odotusajat vähentyvät.

Standardointi vaikuttaa tuotannon tehokkuuteen. Ohjausparametrien optimointi vähentää tuotteen valmistamiseen kuluvaa aikaa ja lisää tuottavuutta. Yhtenäiset tuotantoprosessit tarkoittavat myös vähemmän seisokkeja, mikä parantaa tuotannon tehokkuutta. Hyväksi todettu ja tunnettu ajoikkuna myös helpottaa ongelmien ja niiden syiden tunnistamista. Jos jokin ohjausparametreista poikkeaa normaalista, voidaan se tunnistaa, selvittää syy ja tehdä korjauksia.

Ajoikkunan vakiointi osana jatkuvaa kehittämistä ja prosessin parantamista

Ohjausparametrien optimointi ja vakiointi liittyvät jatkuvaan kehittämiseen. Se ja prosessin parantaminen auttavat yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä ja tehostamaan liiketoimintaansa. Kuitenkin näiden toteuttaminen voi olla haastavaa mm. seuraavista syistä:

 • Rajoitukset resursseissa: Prosessin parantaminen ja jatkuva kehittäminen vaativat aikaa, henkilöstöä ja muita resursseja. Tämä voi olla haastavaa, jos yrityksellä on rajoitettu budjetti tai henkilöstöresurssit ovat jo muutenkin ylikuormitettuja.
 • Puutteellinen tieto: Jos tarvittava tieto, esim. prosessidata, on heikkolaatuista, puutteellista tai vaikeasti saatavilla, tämä voi hidastaa tai estää kehitystyötä.
 • Toimintatapojen jähmettyminen: Henkilöstö saattaa olla tottunut tiettyihin toimintatapoihin, jotka eivät ole tehokkaita tai optimaalisia.
 • Vastarinta muutoksia kohtaan: Muutosten tekeminen voi herättää vastarintaa henkilöstössä.
 • Ei riittävää johdon tukea: Prosessin parantaminen ja jatkuva kehittäminen vaativat johdon tukea ja sitoutumista.

On tärkeää tunnistaa haasteet ja löytää keinoja niiden voittamiseksi, jotta prosessin kehittäminen ja jatkuva kehitys voivat edistyä. Tässä teknologia voi auttaa monissa kohdin ja on järkevää automatisoida tehokkaasti tiedonkeruu-, analysointi- ja seurantarutiineja, jotka muutoin ovat työläitä ja resurssisyöppöjä.

Yhteenveto ja suosituksia

Tuotantoprosessin ajoparametrien vakiointi mahdollisuuksien mukaan on tärkeä osa prosessin hallintaa ja se voi auttaa yrityksiä saavuttamaan parempaa laatua, pienempää hukkaa, alhaisempia kustannuksia ja suurempaa tuottavuutta. Parametrien vakiointi ja jatkuva seuranta mahdollistaa myös jatkuvan kehittämisen, mikä auttaa varmistamaan, että tuotantoprosessi pysyy tehokkaana ja vakaana pitkällä aikavälillä. Lisäksi vakioidun ajoikkunan avulla voidaan parantaa tuotantolinjan turvallisuutta ja vähentää riskiä tuotantovirheistä. Tässä lopuksi muutamia tärkeimpiä pointteja ajoparametrien vakiointiin:

 • Tunnista tärkeimmät ajoparametrit: Tämä on tärkeää, jotta voidaan keskittyä olennaiseen ja välttää hukkaan menevää aikaa ja resursseja vähemmän tärkeisiin parametreihin.
 • Kerää tietoa: Riittävä tieto eri parametreista mahdollistaa niiden analysoinnin ja yhteyden löytämisen tuotantoprosessin laatuun, tehokkuuteen ja tuottavuuteen. 
 • Kokeile ja testaa: Testaa erilaisia ​​ajoparametrien arvoja ja vertaa niitä tuotantoprosessin tuloksiin. Tämä auttaa löytämään optimaaliset arvot. 
 • Varmista jatkuva seuranta: Prosessin parametreja tulee seurata jatkuvasti ja oleelliset poikkeamat havaita ja korjata nopeasti. Tämä auttaa varmistamaan, että tuotantoprosessi pysyy vakaana ja tehokkaana. 
 • Kouluta henkilöstö: Henkilöstön tulee ymmärtää ajoparametrien tärkeys ja kuinka niitä hallitaan. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki työntekijät ovat tietoisia niiden vaikutuksesta tuotantoprosessin tehokkuuteen ja laatuun. 
 • Hyödynnä teknologiaa. Automatisoidut järjestelmät auttavat keräämään dataa parametreista ja seuraamaan tuotantoprosessin tuloksia. Näin tarkan ja jatkuvan seurannan varmistaminen sekä nopea reagointi poikkeamiin on helpompaa. 

Heikki Peltonen

Kirjoittaja on Vipetec Oy:n toimitusjohtaja. Vipetec on toiminut prosessiteollisuuden tehokkuuden parissa yli 20 vuotta ja tuottaa ohjelmistotuotteita sekä analysointi- ja optimointipalveluja prosessin hallinnan ja tehokkuuden parantamiseen.