Käytännön tuloksia - lajinvaihtojen kehittäminen ja seuranta paperitehtaalla

Asiakkaallamme on käytössä eräällä tehtaallaan Vipetec ATA™ -ohjelmisto molemmilla paperikoneilla lajinvaihtojen hallintaan ja tehokkuuden seurantaan. Asiakkaamme ja myös me itse kutsumme niitä lajinvaihtokirjastoiksi. Lajinvaihtokirjastoja on tällä tehtaalla hyödynnetty jo vuosia, ja olemme asiakkaan tarpeiden mukaan rakentaneet niihin myös asiakaskohtaisia erilaisia lajinvaihdoissa operaattorin työtä helpottavia laskentoja ja toimintoja. Vaikka lajinvaihdoissa on käytettävissä automatiikka, niin se ei kuitenkaan hoida kuin osan muutoksista, joita lajinvaihtojen yhteydessä on tehtävä. Näitä muita muutoksia ja huomioitavia asioita operaattori hoitaa perustuen kokemukseensa sekä käytettävissä olevaan tietoon. Tässä kohdin lajinvaihtokirjasto tarjoaa operaattoreille työkalun nopeaan tiedonhakuun ja sopivien ajoparametrien löytämiseen tulevan lajinvaihdon suorittamiseksi. Me käsittelemme optimaalisen automaation ja asiantuntevien ihmisoperaattorien merkitystä tarkemmin täältä.

"Lajinvaihtokirjastot ovat olleet koneillamme käytössä jo vuosia. Niiden hyödyntämisestä on tullut operaattoreillemme oleellinen osa näiden vaihtojen suorittamista. Lajinvaihtokirjaston tuottaman informaation avulla voimme myös seurata vaihtojen toimivuutta ja ryhtyä tarvittaessa ajoissa korjaaviin toimiin.", toteaa paperitehtaan tuotantopäällikkö.

Tämän asiakkaan tarpeet

Molemmilla koneilla tarpeen lajinvaihtojen kehittämiselle ja hyvän toimivuuden ylläpitämiselle synnyttää näiden vaihtojen suuri määrä ja niistä koituvat kustannukset. Ensimmäisessä vaiheessa jo vuosia sitten teimme molemmilla koneilla kehittämisprojektit, joissa onnistuimme nopeuttamaan lajinvaihtoja toisella koneella 35 % ja toisella 28 %. Projektissa ja sen jälkeen lajinvaihtojen toimivuutta on seurattu erilaisten suorituskykyyn liittyvien tunnuslukujen kautta. Jatkuvan seurannan kautta päästään kiinni sekä hitaasti että välillä melko nopeastikin tapahtuviin muutoksiin lajinvaihtojen toimivuudessa.

Esimerkkitilanteita, joissa päästiin hyviin tuloksiin

Esimerkiksi toissa vuonna yhdellä paperikoneella havaittiin hidasta heikentymistä näissä vaihdoissa. Lajinvaihtokirjastosta saatavan datan ja tunnuslukujen avulla selvitettiin, mistä muutos voi johtua. Lajinvaihdoissa käytetään erilaisia uuden lajin tavoitearvoihin liittyviä laskentoja. Lajinvaihtojen analyysin sekä operaattoreilta saadun palautteen perusteella ongelma jäljitettiin uuden lajin höyrynpaineen tavoitearvolaskentaan. Tämän jälkeen sovittiin laskentamallin päivittämisestä. Tämän tuloksena kyseisen laskennan tarkkuutta pystyttiin parantamaan merkittävästi, keskimääräinen laskentavirhe pieneni yli 40 % aiempaan laskentamalliin verrattuna. Uuden laskentamallin käyttöönoton jälkeen lajinvaihtojen toimivuus palautui takaisin alkuperäiselle tasolle.

Samanlainen tilanne, mutta nopeammin etenevällä lajinvaihtonopeuden heikentymisellä, havaittiin toisella paperikoneella syksyllä 2021. Tilanteen korjaamiseksi tartuttiin nopeasti toimiin. Lajinvaihtokirjaston tarjoaman datan perusteella toimenpiteet kohdistuivat myös tällä koneella höyrylaskennan tarkkuuden parantamiseen, mutta myös automatiikan toiminnan osalta oli viritettävää. Höyrylaskennan päivityksen avulla sen tarkkuutta saatiin parannettua jälleen huomattavasti, laskentavirhe pieneni keskimäärin noin 30 %. Höyrylaskennan päivityksen ja lajinvaihtoautomatiikan virityksen kautta näiden vaihtojen toimivuus saatiin palautettua takaisin hyvälle tasolle myös tällä paperikoneella.